Openbaarheid

Als gevolg van het decreet op de openbaarheid van bestuur is een groot deel van onze archieven vrij te raadplegen. Hierop zijn echter enkele uitzonderingen waarmee een bezoeker rekening dient te houden. Documenten met vertrouwelijke informatie of in verband met persoonlijke levenssfeer van levende personen zijn gedurende een vooraf bepaalde termijn niet openbaar.

U krijgt toelating tot inzage:

  • Als de gegevens op uzelf betrekking hebben.
  • Als de persoon in kwestie reeds overleden is, 100 jaar geleden geboren is, of als we geen datum kennen en het dossier reeds 75 jaar geleden is afgesloten.
  • Bij toelating van rechtbank van eerste aanleg voor gegevens uit de Burgerlijke Stand.
  • Bij gebruik van de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Bij toelating Procureur des Konings bij gegevens uit het archief van de politie.

Opgelet: vanaf 1 april 2019 zijn er nieuwe termijnen van toepassing voor het raadplegen van de akten Burgerlijke Stand. Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar. Na afloop van die periode kan iedereen een uittreksel of een afschrift van de akten krijgen. Voor de geboorteakten blijft de termijn op 100 jaar. Deze kortere termijnen moeten genealogisch en demografisch onderzoek vergemakkelijken.

Bevolkingsregisters

De bevolkingsregisters zijn slechts vrij te raadplegen na 120 jaar. Een aanvraag voor de inzage voor registers jonger dan 120 jaar wordt steeds geweigerd. De dienst Burgerzaken zal in uw plaats de opzoekingen uitvoeren. Via het digitale loket kunt u een aanvraag tot opzoeking indienen.

Voor meer info: https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/identiteit/bewijzen-en-uittreksels/uittreksel-uit-het-bevolkingsregister

Bouwdossiers

Onmisbaar zijn bouwdossiers wanneer u van plan bent om een pand te kopen, te verkopen of te verbouwen. Zo kunt u te weten komen wat de laatst vergunde toestand is.

Een groot aantal oude bouwdossiers bevinden zich in het stadsarchief, u kunt ze daar raadplegen en eventueel een reproductie aanvragen. Enige voorwaarde is dat het dossier bij benadering 50 jaar of ouder is. De collectie van het Stadsarchief gaat voor sommige gebouwen terug tot de jaren 1800.

De bouwdossiers vanaf 1968 tot heden kunt u opvragen bij de dienst Omgevingsvergunningen.

Voor meer info:https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/wonen-en-verbouwen/verbouwen/bouwaanvraag/stedenbouwkundige-vergunning-bouwvergunning