Terug naar overzichtTerug naar overzicht

                                

De Belgische vlag werd op 23 januari 1831 in de grondwet opgenomen, maar daar werden enkel de kleuren in vastgelegd.

De volgorde én de richting van de gekleurde banen niet. Met als gevolg dat België een aantal jaar verschillende vlaggen gebruikte.

De eerste jaren werd er gespeeld met de kleuren en de plaatsing. Doordat er bij het leger verwarring ontstond besloot men te kiezen voor de verticale vlag. Maar de grondwet is nooit aangepast.

Waarom zwart, geel en rood?

Het zijn de kleuren van het wapenschild van het voormalige hertogdom Brabant. Iedere kleur heeft ook een betekenis:

Zwart symboliseert nederigheid en dienstbaarheid, geel staat voor rijkdom en autoriteit en rood voor dapperheid en overwinning.

(Bronvermelding onderaan)


Tekst van document:

 

LE GOUVERNEUR DE LA FLANDRE OCCIDENTALE

Vu la dépêche de Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères, chargé de l’Administration de la Marine, du 1. de ce mois, n. 124, dont la teneur suit :

» L’arrêté du Gouvernement provisoire du 23 Janvier, porte que les couleurs du Pavillon national doivent être placées verticalement, et vu qu’il existe à ce sujet une anomalie qu’il importe de faire cesser; je vous prie de donner des ordres en conséquence aux Autorités Locales, Capitaines des Ports, Éclusiers et autres, afin que des pavillons dont la disposition des couleurs est autre que celie prescrite par le Gouvernement, ne soient dorénavant plus arborés aux édifices publics, aux bâtimens de mer et à ceux de la navigation intérieure; >>

Vu le modèle colorié joint à ladite dépêche;

ARRETE:

La dépêche ministérielle et le modèle y joint, sont portés par le présent à la connaissance des Autorités et Fonctionnaires y mentionnés, qui demeurent chargés d’en faire exécuter les dispositions.

Bruges, le 3 Septembre 1831, n. 2.

Le Membre de la Députation des États, faisant les fonctions de Gouverneur,

B. VAN SEVEREN.

 

 

DEN GOUVERNEUR DER PROVINCIE WEST-VLAENDEREN,

Gezien de missive van den Heer Minister van Buytenlandsche Zaeken, belast met de Administratie der Marine, van den 1sten dezer, n. 124, luydende als volgt:

>> Het besluyt der voorloopige Regeering van den 23 January, bepaelt dat de kleuren van de nationaele Vlag regt op en neder moeten geplaetst zyn, en aengezien er deswegens eene onregelmaetigheyd bestaet die moet een eynde nemen; verzoek ik U deswegens de noodige orders te geven aen de Plaetselyke Overheden, Haven-meesters, Sluys-meesters en andere, op dat er voortaen van de openbaere gebouwen, van de zee-schepen noch van de binnen-vaertuygen geene vlag meer geheschen of opgesteken worde, waer van de kleuren anders geschikt zyn, als door het Gouvernement is voorgeschreven; »

Gezien het gekleurde model by gedagte missive gevoegd;

BESLUYT :

De ministerieele missive voormeld met het daer by gevoegde model, worden by deze ter kennis gebragt van de daer by vermelde Autoriteyten en Amptenaeren, met last van voor de uytvoering der daer in vervatte bepaelingen te zorgen.

Brugge, den 3 September 1831, n.° 2.

Het Lid uyt Gedeputeerde Staeten, doende de fonctien van Gouverneur,

B. VAN SEVEREN.

 

Bronvermelding op 19/07/2021 geraadpleegd:

SAR 181 Archief Roeselare

https://dvcsignstore.be/inspiratie/alles-over-de-belgische-vlag

https://www.hln.be/binnenland/we-hangen-massaal-tricolore-uit-maar-wat-weten-we-precies-over-onze-belgische-vlag~a333fca6/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F